Amendementen

Op deze pagina staan amendementen, die in de raadsperiode 2018-2022, door Wewa (mede) ingediend zijn en bij de besluitvorming ook aangenomen zijn. Wanneer u op het onderwerp klikt wordt u doorgelinkt naar het desbetreffende amendement.

November 2021

Zelfbewoningsplicht

Amendement om geld beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar de zelfbewoningsplicht

Oktober 2021

Regiovisie Jeugd en Wmo – Afbakening en normalisering

Mei 2020

Zienswijze ontwerpbegroting VRHM

Amendement met betrekking tot het weerstandsvermogen van de veiligheidsregio Hollands Midden

November 2019

Transitievisie Warmte (Programmabegroting 2020-2023)

In dit amendement is het bedrag voor de Transitievisie warmte aangepast. Dit naar aanleiding van de ingediende motie uit juli 2019

September 2019

Burap overboeking naar egalisatiereserve sociaal domein

Amendement om de overboeking niet naar de algemene reserve te laten gaan maar naar de egalisatiereserve sociaal domein

Juli 2019

OZB

Amendement om de ozb in de resterende collegeperiode, indien onontkoombaar, te verhogen tot maximaal de inflatiecorrectie

November 2018

Economische Agenda

Amendement om geld beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een economische agenda