Moties

Op deze pagina staan moties die ,in de raadsperiode 2018-2022, door Wewa (mede) ingediend zijn en bij de besluitvorming ook aangenomen zijn. Wanneer u op het onderwerp klikt wordt u doorgelinkt naar de desbetreffende motie.

September 2020

Concept RES communicatie en participatie

Draagt het college op het plaatselijke plan voor communicatie en participatie, ter voorbereiding van de RES 1.0, zo spoedig mogelijk – doch voor 1 januari 2021- ter kennis te geven aan de raad. 
Daarnaast heeft de raad met deze motie een aantal accentpunten meegegeven die terug te lezen zijn in de motie.

Motie vreemd stop Biomassa (Aangepaste versie)

Motie om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de omgevingsvergunningen in te trekken. Daarnaast ook het verzoek om te kijken naar vergoedingen, in gesprek te gaan met de bedrijven over andere warmte bronnen en de raad uiterlijk in het 1e kwartaal van 2021 hier een terugkoppeling over te geven.

Juli 2020

CPO

Verzoekt het college om op korte termijn in gesprek te gaan met het CPO over de verkoop van de bovengenoemde locaties. Hierbij gaat het over de Johannes Postlaan en de Peter Zuidlaan

Exploitatielasten Cultuurhuys de Kroon

Verzoekt het college de extra lasten voor Cultuurhuys de Kroon voor 2021 als een eenmalige incidentele uitgave te beschouwen. Door middel van nadere toelichting en/of memo de raad uitleg en noodzaak aan te geven voor een structurele uitgave met ingang van 2022 alvorens dit als kader op te nemen voor de begroting.

Mei 2020

Zonnepanelen op bedrijfsdaken

Verzoekt het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om zon op dak bij bedrijven en verenigingen te stimuleren. Daarnaast ook te kijken of het juridisch mogelijk is het plaatsen van zonnepanelen als voorwaarde op te nemen in de omgevingsplannen.

Februari 2020

Motie vreemd geen nieuwe BMC tussen 130kW en 1.000kW

Verzoekt het college om binnen het paraplubestemmingsplan op te nemen dat nieuwe biomassacentrales tussen de 130kW en 1.000kW niet zijn toegestaan

Januari 2020

Motie vreemd inzake onderuitputting

Verzoekt het college bij het rijk te bepleiten de normeringssystematiek trap op trap af te herzien.

Motie vreemd Onderzoek verbod vuurwerk

Verzoekt het college de mogelijkheid, haalbaarheid, en de gevolgen van verschillende vuurwerkverboden te onderzoeken.

November 2019

Dierendal

Verzoekt het college de voorgenomen structurele besparing op de beheerkosten van kinderboerderij dierendal ongedaan te maken.

Integrale programmering economische agenda/ondernemersfonds 

Verzoekt het college in deze collegeperiode in overleg te treden met Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen en daarbij in te zetten op een integrale programmering van de economische agenda (proces) en het ondernemersfonds (inhoud)

Oktober 2019

Motie vreemd aan de orde van de dag Beter Bereikbaar Gouwe

Verzoekt het college zich in te spannen om W15 en W19 in een zo spoedig mogelijk stadium van tafel te halen.

September 2019

Ontwikkeling Peter Zuidlaan (1e Burap 2019)

Verzoekt het college te inventariseren welke partijen vanuit een burgerinitiatief geïnteresseerd zijn in de koop en ontwikkeling van deze gronden.

Juli 2019

Weerstandsvermogen (Kaderbrief 2020-2023)

Verzoekt het college het verloop van het weerstandsvermogen te actualiseren en dit tegelijk met de programmabegroting aan de raad aan te bieden

Duurzaamheid (Kaderbrief 2020-2023)

Motie om de kosten met betrekking tot de transitievisie warmte terug te brengen. Tijdens deze vergadering staakte de stemmen met 10-10. In september 2019 is deze motie alsnog in stemming gebracht en aangenomen.

Wijkbudgetten (Kaderbrief 2020-2023)

Verzoekt het college het voornemen om de wijkbudgetten te reduceren, te beperken tot 25% in plaats van 60%

Beleidskader sociaal domein (Kaderbrief 2020-2023)

Roept het college op om uiterlijk bij het aanbieden van de begroting in oktober/november 2019 ook het beleidskader sociaal domein aan te bieden aan de gemeenteraad

Juni 2019

Gebiedsvisie Vredenburghzone

Verzoekt het college om voor het eind van het derde kwartaal in onderhandeling te treden met de grondeigenaren binnen het gebied.

Mei 2019

Motie vreemd verkeersveiligheid N207

Verzoekt het college de zorgen van inwoners en raad nogmaals onder de aandacht te brengen bij de gedeputeerde van verkeer en vervoer.

Februari 2019

Motie vreemd detailhandelstructuurvisie

Verzoekt het college om met een aangepaste versie van de detailhandelstructuurvisie te komen waarbij rekening wordt gehouden met een aantal punten die in de motie zijn genoemd.

September 2018

Motie vreemd biomassacentrales

Verzoekt het college een aantal punten met betrekking tot biomassacentrales. Deze punten zijn te lezen in de motie.