Moties

Op deze pagina staan moties die ,in de raadsperiode 2018-2022, door Wewa (mede) ingediend zijn en bij de besluitvorming ook aangenomen zijn. Wanneer u op het onderwerp klikt wordt u doorgelinkt naar de desbetreffende motie.

Januari 2022

informatiekanaal WatbouwtWaddinxveen

Motie om een communicatiekanaal te ontwikkelen waarmee de inwoners eenduidig en transparant geïnformeerd worden over lopende bouwprojecten

Motie vreemd Giften Bijstand vrijstelling

Motie om het mogelijk te maken dat inwoners met een bijstandsuitkering giften tot een maximum van 1200 euro per jaar mogen ontvangen.

December 2021

sparen voor een nieuw zwembad

Motie om een bestemmingsreserve ‘nieuw zwembad’ in te stellen en bij toekomstige jaarrekeningen met een voorstel te komen voor de hoogte van de storting in deze reserve

versneld uitvoeren BBG AANGEPAST

Verzoekt het college bij het rijk en de provincie aan te dringen op de spoedige aanleg van de Bodegravenboog. Mee te werken om onderdelen waar binnen de BAG breed draagvlak voor is, binnen het proces te versnellen, zodat deze eerder in uitvoering genomen kunnen worden.

November 2021

Zelfbewoningsplicht

Motie om onderzoek te doen naar het instellen van een zelfbewoningsplicht

Oktober 2021

Rapport GHR Woonbeleid Waddinxveen

Verzoekt het college om de gevolgen aan te geven van de 7 aanbevelingen en een voorstel te geven voor prioritering. Om via een communicatiekanaal regulier informatie te verstrekken voor alle inwoners van Waddinxveen met een overzicht wat er waar wordt gebouwd en wanneer dit gereed is.

Moties regiovisie Jeugd

Er zijn 4 moties ingediend met betrekking tot de regiovisie Jeugd en WMO:

Regiovisie Jeugd en Wmo – Vervolgacties RASD
Regiovisie Jeugd en Wmo – Budgetplafonds
Regiovisie Jeugd en Wmo – Jeugdhulp en passend onderwijs
Regiovisie Jeugd en Wmo – Positie van de raden

Juli 2021

een vlag als symbool van verbondenheid

Motie om de vlaginstructie uit te breiden met een agenda waarin een aantal data voor vlaggen vast worden opgenomen. Coming out day en landelijke veteranendag aan deze agenda toe te voegen.

Juni 2021

Sluit de toepassing van wind op voorhand niet uit

Roept het college op om bij verdere uitwerking van zoekgebied naar bestemming het potentieel voor wind geschikte locaties niet a priori voor zon te bestemmen

niet afwachten maar onderzoek doen naar wind langs N11 A12 en A20

Roept het college op om een scenario studie te laten verrichten naar windprojecten langs infra N11,A12 en A20

Maak de RES betaalbaar

Verzoekt het college de zoekgebieden “Wind langs infrastructuur” niet als reserve, maar als actieve zoekgebieden te bestempelen

Beleidskader 50 procent lokaal eigendom

Motie over een beleidskader lokaal eigendom ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad

Houd de vaart erin

Motie om de vaart te houden in de RES

communicatie en participatie bij de uitwerking van de RES MH 1.0

Motie om te zorgen voor een gedegen participatieproces bij de RES

RES 1.0 innovatie en uitvoeringsplan

Verzoekt het college als onderdeel van de op te zetten projectorganisatie in regionaal verband een innovatie- en uitvoeringsprogramma te ontwikkelen

systeem efficientie en systeem effectiviteit

Motie over impactonderzoek door de netwerkbeheerders naar aanleiding van de res 1.0

zon op dak maximaal benutten bij nieuwbouw

Roept het college op te onderzoeken of en op welke wijze er mogelijkheden zijn om bij de nieuwbouw van o.a. bedrijfspanden zon op ‘grote daken’ maximaal te stimuleren.

Recyclebaar materiaal

Motie met betrekking tot recyclebaar materiaal

Hoogtes kleinschalige windmolens

Motie die het college oproept om niet het vermogen van windmolens te maximeren maar de hoogte

TVW, focus en plan

Motie met diverse verzoeken over het aardgasvrij maken en de informatie naar inwoners hierover

Februari 2021

Monitor sociaal domein

Motie om de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Beter Bereikbaar Gouwe

Motie die het college verzoekt om een aantal punten in de BAG n te brengen namens Waddinxveen.

Januari 2021

Inclusieve gemeente

Verzoek het college bij het opstellen en uitvoeren van beleid uit te gaan van een inclusiebeleid. Hiervoor breed draagvlak te ontwikkelen. De raad hierover in het derde kwartaal van 2021 te informeren.

November 2020

Motie subsidies op orde

Motie om mee inzicht te krijgen in de diverse subsidies

September 2020

Concept RES communicatie en participatie

Draagt het college op het plaatselijke plan voor communicatie en participatie, ter voorbereiding van de RES 1.0, zo spoedig mogelijk – doch voor 1 januari 2021- ter kennis te geven aan de raad. 
Daarnaast heeft de raad met deze motie een aantal accentpunten meegegeven die terug te lezen zijn in de motie.

Motie vreemd stop Biomassa (Aangepaste versie)

Motie om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de omgevingsvergunningen in te trekken. Daarnaast ook het verzoek om te kijken naar vergoedingen, in gesprek te gaan met de bedrijven over andere warmte bronnen en de raad uiterlijk in het 1e kwartaal van 2021 hier een terugkoppeling over te geven.

Juli 2020

CPO

Verzoekt het college om op korte termijn in gesprek te gaan met het CPO over de verkoop van de bovengenoemde locaties. Hierbij gaat het over de Johannes Postlaan en de Peter Zuidlaan

Exploitatielasten Cultuurhuys de Kroon

Verzoekt het college de extra lasten voor Cultuurhuys de Kroon voor 2021 als een eenmalige incidentele uitgave te beschouwen. Door middel van nadere toelichting en/of memo de raad uitleg en noodzaak aan te geven voor een structurele uitgave met ingang van 2022 alvorens dit als kader op te nemen voor de begroting.

Mei 2020

Zonnepanelen op bedrijfsdaken

Verzoekt het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om zon op dak bij bedrijven en verenigingen te stimuleren. Daarnaast ook te kijken of het juridisch mogelijk is het plaatsen van zonnepanelen als voorwaarde op te nemen in de omgevingsplannen.

Februari 2020

Motie vreemd geen nieuwe BMC tussen 130kW en 1.000kW

Verzoekt het college om binnen het paraplubestemmingsplan op te nemen dat nieuwe biomassacentrales tussen de 130kW en 1.000kW niet zijn toegestaan

Januari 2020

Motie vreemd inzake onderuitputting

Verzoekt het college bij het rijk te bepleiten de normeringssystematiek trap op trap af te herzien.

Motie vreemd Onderzoek verbod vuurwerk

Verzoekt het college de mogelijkheid, haalbaarheid, en de gevolgen van verschillende vuurwerkverboden te onderzoeken.

November 2019

Dierendal

Verzoekt het college de voorgenomen structurele besparing op de beheerkosten van kinderboerderij dierendal ongedaan te maken.

Integrale programmering economische agenda/ondernemersfonds 

Verzoekt het college in deze collegeperiode in overleg te treden met Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen en daarbij in te zetten op een integrale programmering van de economische agenda (proces) en het ondernemersfonds (inhoud)

Oktober 2019

Motie vreemd aan de orde van de dag Beter Bereikbaar Gouwe

Verzoekt het college zich in te spannen om W15 en W19 in een zo spoedig mogelijk stadium van tafel te halen.

September 2019

Ontwikkeling Peter Zuidlaan (1e Burap 2019)

Verzoekt het college te inventariseren welke partijen vanuit een burgerinitiatief geïnteresseerd zijn in de koop en ontwikkeling van deze gronden.

Juli 2019

Subsidies en subsidiebeleid

Verzoekt het college het subsidiebeleid te herijken en hier een aantal punten in mee te nemen. Daarnaast de raad een overzicht te verstrekken van de subsidies en de eigen vermogens van de gesubsidieerde instellingen.

Weerstandsvermogen (Kaderbrief 2020-2023)

Verzoekt het college het verloop van het weerstandsvermogen te actualiseren en dit tegelijk met de programmabegroting aan de raad aan te bieden

Duurzaamheid (Kaderbrief 2020-2023)

Motie om de kosten met betrekking tot de transitievisie warmte terug te brengen. Tijdens deze vergadering staakte de stemmen met 10-10. In september 2019 is deze motie alsnog in stemming gebracht en aangenomen.

Wijkbudgetten (Kaderbrief 2020-2023)

Verzoekt het college het voornemen om de wijkbudgetten te reduceren, te beperken tot 25% in plaats van 60%

Beleidskader sociaal domein (Kaderbrief 2020-2023)

Roept het college op om uiterlijk bij het aanbieden van de begroting in oktober/november 2019 ook het beleidskader sociaal domein aan te bieden aan de gemeenteraad

Juni 2019

Gebiedsvisie Vredenburghzone

Verzoekt het college om voor het eind van het derde kwartaal in onderhandeling te treden met de grondeigenaren binnen het gebied.

Mei 2019

Motie vreemd verkeersveiligheid N207

Verzoekt het college de zorgen van inwoners en raad nogmaals onder de aandacht te brengen bij de gedeputeerde van verkeer en vervoer.

Februari 2019

Motie vreemd detailhandelstructuurvisie

Verzoekt het college om met een aangepaste versie van de detailhandelstructuurvisie te komen waarbij rekening wordt gehouden met een aantal punten die in de motie zijn genoemd.

November 2018

Beleidsindicatoren

verzoekt het college daar waar een cijfermatige onderbouwing van het beleid een concreter beeld geeft van de beschreven doelstellingen, de beleidsindicatoren op te nemen in de toekomstige begrotingen.

September 2018

Motie vreemd biomassacentrales

Verzoekt het college een aantal punten met betrekking tot biomassacentrales. Deze punten zijn te lezen in de motie.