Van de Wethouder

In Waddinxveen leven veel vragen bij de inwoners. Deze vragen bereiken ook de WeWa.

Het is belangrijk om vragen die bij de inwoners leven te beantwoorden. WeWa is voor transparant bestuur en daarom is het belangrijk om uit te leggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.

Daarom hebben wij de volgende 5 vragen aan Kirsten Schippers ,onze wethouder,  gesteld:

  1. Waarom komt er geen buitenbad bij het nieuwe zwembad?
  2. Waarom wordt er een woontoren voorgesteld in de passage?
  3. Waarom worden er bomen gekapt?
  4. Waarom komt er geen coenecooppootje?
  5. Waarom wordt er bij participatie niet altijd gedaan wat u zou willen?

De 5 vragen die aan mij gesteld zijn, zijn vragen die ook ik vaker hoor. Daarom beantwoord ik deze vraag graag!

Waarom komt er geen buitenbad bij het nieuwe zwembad?

In een enquete konden de inwoners aangeven wat zij graag zouden willen zien bij een nieuw zwembad. Dit is gedaan om te kijken wat de inwoners graag willen en hoe zij gebruik maken van het zwembad. Daarna is onderzocht wat er nodig is en hoeveel de verschillende opties zouden kosten.

Er waren 5 opties:

– Geen zwembad na 2030

– Zwembad met 25 meterbad

-Zwembad met een 25 meterbad en een doelgroepenbad.

-Zwembad met een 25 meterbad, doelgroepenbad en recreatiebad

-Zwembad met een 25 meterbad,doelgroepenbad,recreatiebad en buitenbad

De eerste twee opties werden niet gezien als goede opties. De laatste optie met buitenbad is veel duurder qua bouw en in onderhoud dan de andere twee opties. Een buitenbad is maar beperkt open en vraagt wel veel onderhoud. Daarnaast blijkt dat een buitenbad niet heel veel extra bezoekers trekt. Het kost dus meer maar er komen niet veel meer mensen zwemmen. Daarnaast is er ook veel meer ruimte nodig voor de optie wat het lastig maakt om het in te passen op sportpark de Sniep.

Daarom is er voor gekozen om verder onderzoek te doen naar een zwembad met 25 meterbad en doelgroepenbad en een zwembad met 25 meterbad, doelgroepenbad en recreatiebad. Als dit onderzoek gedaan is dan zal de gemeenteraad definitief een besluit nemen over welke optie het wordt.

Als WeWa zijn wij voor een zwembad met 25 meterbad, doelgroepenbad en recreatiebad.

 

Waarom wordt er een woontoren voorgesteld in de passage?

In het ambitiedocument passage is het voorstel gedaan voor een woontoren van 11 verdiepeingen. Deze zou ongeveer 34 meter hoog zijn en komen op de plek van het oude ABN Amro pand.

De passage valt onder het Sleutelkwartier. Alle gronden van de gemeente in dit gebied zitten in een grondexploitatie. Op dit moment is deze grondexplotatie financieel erg negatief. Deze gronden hebben een bepaalde waarde. Afhankelijk van wat er gebouwd wordt kan deze grond meer of minder opleveren.

In de oude plannen zouden in de Passage vooral eengezins koopwoningen komen en mogelijk 2 flats die zouden lijken op de 3 flats die er al staan.

Er is nu meer vraag naar sociale huur, middenhuur en goodkope koop en niet meer zo zeer naar eengezins woningen. Een eengezins woning levert wel meer op dan een sociale huurwoning.

In het huidige ambitiedocument zijn de eengezins woningen dan ook ingeruild voor meer sociale huur, middenhuur en goodkope koopwoningen. Zo wordt er voldaan aan de vraag en aan de woonvisie. Dit brengt wel minder op dan de eerdere plannen.

Omdat de vraag naar woningen groot is en om te voorkomen dat het financieel nog negatiever wordt is er voor gekozen om meer woningen te bouwen.

De ruimte is echter beperkt. Daarom is er gekozen voor een woontoren. Door een woontoren te bouwen kan er dus meer sociale huur, middenhuur en goedkope koop gebouwd worden.

 

Waarom worden er bomen gekapt?

De gemeente is verplicht om iedere boom die van de gemeente is om de 4 jaar te controleren. In Waddinxveen doen we dit om de 3 jaar. Uit deze controle blijkt hoe de staat van de boom is.

De meeste bomen zijn goed maar er zijn ook altijd bomen bij die helaas gekapt moeten worden.  Als deze bomen niet gekapt zouden worden, kan dit gevaarlijk zijn.

Er zijn ook andere reden waarom een boom gekapt kan worden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een boom gekapt wordt vanwege nieuwe ontwikkelingen. Tijdens een herinrichting van een straat komt het ook voor dat een boom gekapt wordt.

Als er een boom gekapt wordt, dan planten we daar weer een boom voor terug in de gemeente. Dit gebeurt niet altijd per se op dezelfde plek.

Door ervoor te zorgen dat een boom die gekapt is, gecompenseerd wordt blijft Waddinxveen groen.

 

Waarom komt er geen Coenecooppootje?

Het Coenecooppootje is de naam voor een stukje weg tussen de Vredenburghlaan en de Zuidelijke Rondweg. Het gaat om een stukje verbindingsweg aan de kant van de spoorwegovergang.

De gemeente zou deze weg zelf moeten aanleggen, betalen en onderhouden. Om de weg aan te leggen moet er een stuk groen van de Vredenburghzone opgeofferd moeten worden of niet kunnen worden aangelegd.

Er zijn een aantal politieke partijen die deze weg graag aangelegd willen zien.

De weg zou zorgen voor een iets kortere reistijd als je vanaf de snelweg komt en richting het bedrijventerrein Coenecoop wilt gaan of omgekeerd. Het gaat hier om 1 a 2 minuten.

De Vredenburghlaan is van de provincie. De provincie heeft bepaalde regels over de afstand tussen twee kruispunten. Deze afstand wordt net gehaald tussen de 2 kruisingen op de huidige Vredenburghlaan. Daarom heeft de provincie aangegeven dat er geen extra aansluiting mag komen op de Vredenburghlaan. Hierdoor is het niet mogelijk om het Coenecooppootje aan te leggen.

In de gemeenteraadvergadering van 23 februari 2022 is opnieuw aandacht gevraagd voor het coenecooppootje. In deze vergadering is toegezegd om nogmaals met de provincie in gesprek te gaan om te kijken of er echt geen verbinding tussen de Zuidelijke Rondweg en de Vredenburghlaan mogelijk is.

 

Waarom wordt er bij participatie niet altijd gedaan wat u zou willen?

Bij veel onderwerpen vraagt de gemeente u om te participeren. Dit houdt in dat er gevraagd wordt hoe u ergens over denkt of wat u bijvoorbeeld zou willen zien in uw straat.

Net als u geven ook andere inwoners aan wat zij zouden willen of denken. De gemeente neemt dit mee bij de uiteindelijke beslissing die genomen wordt.

De uitkomst is misschien niet altijd zoals u die zou willen. Dat komt omdat de gemeente naast hetgene wat u zou willen ook rekening moet houden met een aantal andere punten. Er moet ook gekeken worden wat er bijvoorbeeld kan qua ruimte en qua financieen. Hierdoor kan het zo zijn dat er niet precies gedaan wordt wat u zou willen.

Wel is het van belang dat er aan u uitgelegd wordt wat er met uw inbreng is gedaan. Nog belangrijker is het dat voor u van tevoren duidelijk is waarover u kunt meedenken of meepraten. Hierdoor weet u van tevoren wat u kan verwachten dat er met uw inbreng gedaan wordt.

Heeft u een andere vraag?

Hierboven zijn 5 vragen beantwoord. Het kan natuurlijk zo zijn dat u een andere vraag heeft.

Mail dan naar info@wewa.nl

Uw vraag kan dan beantwoord worden.

Stelt u de vraag liever persoonlijk? Op 5 maart van 10-12 uur en op 12 maart van 11-13 uur zit ik samen met onze lijsttrekker Sylvia Vink in Cultuurhuys de Kroon.

Kom langs met uw vragen en/of opmerkingen en dan gaan wij hierover in gesprek.

Ik hoop u daar te ontmoeten!

Kirsten Schippers
Wethouder