Eindrapport informateur 19 april

Op 19 april heeft de PCW informateur Timmermans zijn bevindingen aan de gemeenteraad gepresenteerd.
In zijn eindrapport geeft de informateur aan een coalitie tussen PCW, CDA en VVD als meest kansrijk te zien en adviseert hij deze partijen met elkaar in gesprek te gaan.
WeWa begrijpt dat de 3 grootste partijen hierin de voorkeur hebben. Wij zien echter graag dat er een brede coalitie komt waarin zoveel mogelijk kiezers vertegenwoordigd zijn. Een 4 partijen coalitie zou dan ook onze voorkeur hebben. Als WeWa staan wij zeker nog open voor de mogelijkheid om aan te schuiven. We hebben een ervaren wethouder klaar staan!
We vinden het jammer dat er geen antwoord gegeven kan worden op de vraag waarom we niet met de huidige coalitie door kunnen. We begrijpen uit de toelichting van de informateur dat dit vooral met personen en persoonlijke voorkeuren te maken heeft. De vraag is dan natuurlijk of dit ook het best voor Waddinxveen is. Voor de kiezers, maar ook voor bijna de helft van de inwoners die niet is gaan stemmen.
Zoals gezegd sluiten wij graag aan bij de gesprekken over de nieuwe coalitie, mochten we hier echter niet voor gevraagd worden gaan we de komende vier jaar met enthousiasme de belangen van de inwoners van Waddinxveen in de oppositie behartigen

Algemene Beschouwingen Kaderbrief 2022 – 2025

De jaarstukken over 2020 zijn in  de besluitvormende raad van 7 juli als hamerstuk aangenomen met steun van de hele raad. In een moeilijk jaar met Covid-19 pandemie en bestuurscrisis is er een gedegen financieel beleid gevoerd.

Voor de kaderbrief over de begroting van 2022-2026 vraagt WeWa aandacht voor de extra exploitatielasten van Cultuurhuys de Kroon, de meldingen over het groenonderhoud en afval in de Fixy-app, het inclusiebeleid en de woningbouw voor kleine huishoudens.

Lees de hele spreektekst hier.

Ontwerp Transitievisie Warmte

Op 2 juni is de ontwerp Transitievisie Warmte vastgesteld.

Bij het bespreken heeft de WeWa aangegeven dat het resultaat er mag zijn maar dat er nog wel vragen zijn.

Voor de inwoners zijn er nog te veel vragen en onzekerheden.  Wij weten dat wij in opdracht van de regering in 2050 van het gas af moeten.

Voor inwoners is de belangrijkste vraag wat dit gaat kosten. Hiervoor hebben wij dan ook aandacht gevraagd. Daarnaast hebben wij gevraagd om te kijken naar goedkopere oplossingen om op die manier de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden.

Spreektekst warmtetransitie

Spreektekst het Programma van Eisen van de Dreef.

WeWa is blij met het programma van eisen voor de Dreef.

Het is een mooi, modern programma wat voldoet aan alle gestelde eisen en ingediende moties; een sportvoorziening, genoeg groen, parkeren, rekening houdend met inclusiebeleid, duurzaamheid etc.

Tijdens de bespreking van het progrogramma van eisen voor de Dreef heeft WeWa wel gepleit voor meer woningen voor 1 en 2 persoons huishoudens.

Lees de complete spreektekst hier

 

WeWa wil toerisme in Waddinxveen meer stimuleren

<p>In coronatijd trekken steeds meer mensen eropuit met een camper.</p>

Waddinxveen – De politieke partij Weerbaar Waddinxveen vindt dat de gemeente beter haar best moet doen om het toerisme te stimuleren. Dat is de achterliggende boodschap van een motie die fractievoorzitter Silvia Vink namens haar partij en D66 woensdag 21 april indiende: maak overnachtingen voor campers mogelijk.Lees verder

Waddinxveen schaft hondenbelasting af

Waddinxveen schaft volgend jaar de hondenbelasting af en verlaagt de onroerende zaakbelasting (ozb) voor bedrijven met 1,5 procent. De andere gemeentelijke belastingen blijven gelijk of worden met het inflatiepercentage verhoogd.

“We zijn financieel gezond”, zegt wethouder Hannie van der Wal-Hortensius (D66) over de meerjarenbegroting 2019-2022 die donderdag is verschenen. “Er zijn in de komende tijd nog wel pittige uitgaven voor het onderwijs en de sport te doen, maar er is voldoende ruimte om die financieel op te vangen en ook het weerstandsvermogen is meer dan voldoende.”

De totale belastingdruk voor de inwoners van Waddinxveen blijkt volgend jaar zelfs lager te zijn dan die in de omliggende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Zuidplas, al zijn de tarieven wel iets hoger dan gemiddeld in ons land.

Om ouders zonder belastingvoordeel tegemoet te komen gaat de gemeente met een nieuwe regeling bijdragen in de kosten van peuteropvang zodat alle kinderen tussen twee jaar en drie maanden en vier jaar een kansrijke start krijgen. Voor dat doel is 30.000 euro vrijgemaakt.

Preventieteam

Van Gouda wordt in 2020 de opvang van vrouwen en dak- en thuislozen en het beschermd wonen overgenomen. Het preventieteam Wadwijzer krijgt jaarlijks 373.000 euro voor meer jeugd- en opvoedondersteuning, het terugdringen van laaggeletterdheid en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. “Geweld hoort nergens thuis”, aldus b en w.

Activiteiten van jongeren die zelf wat willen organiseren worden voortaan uit een apart fonds eenmalig gesubsidieerd. Aan het opsporen van criminele jeugd- en jongerenoverlast wordt meer gedaan. Voor de veiligheid op straat gaat burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis de inzet van flexibel cameratoezicht regelen.

Waddinxveen gaat uit van de bouw van 300 woningen per jaar, vooral in Park Triangel dat uiterlijk in 2028 met 2.700 woningen zal zijn volgebouwd. Daarbij gaat het ook om meer huurwoningen in de sociale- en vrije sector, oplopend naar 30 procent van het totaal. De slaagkans voor jongeren op een huis wordt groter gemaakt.

Onderzoek wordt gedaan naar sloop of nieuwbouw van sporthal ‘de Dreef’. Intussen werkt wethouder Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen) ook aan een betere fiets- en wandelverbinding vanuit Park Triangel naar zowel de sporthal als het Coenecoop College, dat nieuw gaat bouwen, en het winkelhart Gouweplein.

Het bomenbestand wordt uitgebreid om de groene uitstraling van het Gouwedorp te kunnen behouden. Daarbij wordt ook de relatie met waterrecreatie versterkt. Met groen en water zal ook innovatief worden omgegaan voor een minimale wateroverlast of watertekort. Een stresstest maakt daarvan deel uit.

Rompslomp

Met een budget van 25.000 euro wordt gestreefd naar een ondernemersvriendelijk Waddinxveen. “We denken actief mee met het bedrijfsleven en verkennen samen kansen en mogelijkheden”, belooft wethouder Gezina Atzema (VVD). Voorts komen meer mensen aan het werk omdat het aantal uitkeringsgerechtigden in drie jaar tijd wordt gehalveerd.

Voor inwoners en ondernemers wil de gemeente zichtbaarder, laagdrempelig en aanspreekbaar zijn. Iedereen moet ook goed kunnen zien hoe besluiten in het raadhuis tot stand komen, vinden b en w. Voor het meedenken, meepraten en meedoen wordt elk jaar 40.000 euro uitgetrokken.

“Er staan grote veranderingen en ontwikkelingen op stapel”, verwachten b en w. De energietransitie, de zorgtransitie en de komst van de Omgevingswet voor de fysieke leefomgeving zijn daar ingrijpende en veelomvattende voorbeelden van.

“Met onze begroting leggen we daarvoor het fundament in de komende vier jaar”, stelt het college vol trots. “Dit college doet veel meer dan het alleen mogelijk maken van koopzondagen zoals de oppositiepartijen beweren”, vult wethouder Henry ten Zijthoff (PvdA/GroenLinks) aan.

Bron AD: https://www.ad.nl/gouda/waddinxveen-schaft-hondenbelasting-af~abe7fea3/