Zon op dak

De gemeenteraad besprak in mei 2020 de actieplannen omtrent de Duurzaamheidsvisie. Hierin staan 30 doelstellingen benoemd met betrekking tot de opgave voor de klimaatwet. Hieronder valt onder andere een CO2 neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

In de actieplannen Duurzaamheidsvisie van mei 2020 wordt inzage gegeven in de stand van zaken in Waddinxveen.  Eén van de doelstellingen is dat Waddinxveen in 2025 25% van haar energie duurzaam opwekt.
WeWa ziet meer ruimte daarvoor bij de actie Zonnepanelen op bedrijventerreinen en sportverenigingen door middel van meervoudig gebruik van daken.
Om dit te verder realiseren en ter ondersteuning van het huidige beleid heeft WeWa hiervoor een motie ingediend. Deze is door bijna de gehele raad ondersteund en aangenomen.

De strekking van de motie is om vanuit een college een plan van aanpak te krijgen of stimuleringsmaatregelen te treffen waardoor zoveel mogelijk ‘Zon op dak’ te wordt gerealiseerd bij bedrijven en (sport)verenigingen.
En de mogelijkheid om te onderzoeken of bij het opstellen van een omgevingsplan de voorwaarde voor het installeren van zonnepanelen kan worden opgenomen.

In het RTW radioprogramma ‘Wandelgangen’ van donderdag 28 mei lichtte fractievoorzitter Sylvia Vink de motie nader toe. Dit is hier terug te luisteren vanaf 9:09.

Weerbaar Waddinxveen: ‘Gas erop wat betreft laadpalen’

Het verduurzamen van het Waddinxveense wagenpark gaat Weerbaar Waddinxveen te langzaam. De partij wil dat de gemeente ‘gas bij geeft’ voor plaatsen van elektrische laadpalen.

In het actieplan duurzaamheid 2020-2021 is voorzien in elf nieuwe laadpalen voor Waddinxveen. Die komen op strategische plekken in de gemeente. Wat Sylvia Vink van WeWa betreft mag het allemaal wat sneller gaan om tot een groter aantal te komen. Ze haalde daarbij de duurzaamheidsvisie van 2013 aan. “Daarin staat dat we er per jaar 45 zouden realiseren. Nou, aan tweehonderd zitten we nog lang niet.”

Vink, die vreest dat Waddinxveen daalt op de lijst van duurzame gemeenten, vindt het belangrijk dat Waddinxveen straks voldoet aan de eisen van de Regionale Energie Transitie en dat de gemeente stappen maakt op het gebied van duurzaamheid. Daarom diende ze ook een motie in om voor (nieuwe) bedrijven en sportverenigingen het aanschaffen van zonnepanelen op daken extra te stimuleren. “Het woord dwang gaat mij te ver, maar er moet wel een soort van verplichting komen”, zei ze. “Het is nu te vrijblijvend.” Ze kon op veel bijval van de raad rekenen. Lambert den Dekker (PCW) kwam met het idee om de doelgroep uit te breiden met gemeentelijk vastgoed. “We hebben straks een energieopgave en zon via daken is een mooi instrument.”
De VVD vond het als enige fractie niet nodig om een onderzoek in te stellen naar de juridische mogelijkheden om een vorm van dwang toe te passen. “Dat geld kan de gemeente beter in haar zak houden”, was Andrea van der Ploeg van mening. Haar grootste bezwaar was een principieel VVD-standpunt: “We zijn geen voorstander om ondernemers en sportverenigingen te dwingen. Prima om energie via zon op daken op te wekken, maar wel op vrijblijvende basis.”
Wethouder Gezina Atzema (VVD) zag dwang ook niet zitten. “We doen al heel veel om gebruik van zonnepanelen te stimuleren. Wij moeten duurzaamheid samen doen, daar past dwang niet bij.”

Bron: https://www.hartvanwaddinxveen.nl/nieuws/algemeen/20302/weerbaar-waddinxveen-gas-erop-wat-betreft-laadpalen-

WeWa: Meer dwang bij ondernemers mag best

Weerbaar Waddinxveen vindt dat de gemeente Waddinxveen strengere eisen mag stellen aan ondernemers om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Dat zei de partij woensdag 13 mei bij de digitale commissievergadering. “Er mag best wat verder worden gegaan dan de geldende eisen.”

WeWa-fractievoorzitter Sylvia Vink bracht het ter sprake bij de behandeling van het duurzaamheidsplan voor het komende jaar. Daarin staan alle acties genoemd die de gemeente gaat uitvoeren om Waddinxveen duurzamer te maken. “Het mag allemaal best wat dwingender”, reageerde Vink. Zij zei dat haar fractie een motie overweegt waarin wordt opgeroepen om bijvoorbeeld voorwaarden te stellen aan nieuw- en verbouw van bedrijfspanden. Zij noemde het verplicht opwekken van zonne-energie via zonnepanelen op de daken. “We willen een goede duurzame gemeente zijn en dan moeten we hierin ook stappen ondernemen. Een beetje duurzaamheidsdwang mag best.”

Vink drong er ook op aan dat de elf laadpalen voor elektrische auto’s, die binnenkort verspreid over Waddinxveen worden geplaatst, op strategische punten komen. “Bij belangrijke openbare voorzieningen zoals winkelcentra, kerken en het uitvaartcentrum. Die laadpalen moeten er niet alleen komen voor de Waddinxveners, maar ook voor bezoekers van buitenaf.”

Bron: https://www.hartvanwaddinxveen.nl/nieuws/algemeen/20270/wewa-meer-dwang-bij-ondernemers-mag-best-

Vergaderen in coronatijd

Waddinxveen – De gemeenteraad van Waddinxveen beleefde woensdag 8 april de primeur van het digitaal vergaderen. Voor de gecombineerde commissievergadering Maatschappij/Financiën en Ruimte/Infrastructuur was de raadszaal ingeruild voor videoplatform Zoom; een logisch gevolg van de coronacrisis.

“Goedenavond geachte raadsleden, het zal best even wennen zijn en het zal hier en daar een keertje fout gaan, maar we gaan het gewoon doen.” Met die woorden opende Ellen van Helden (VVD), voorzitter van de raadscommissie, de vergadering. Met tweeëntwintig ingelogde raadsleden, collegeleden en griffiers leverde dat een vol scherm van ‘aanwezigen’ op. “Discipline”, was volgens Van Helden het toverwoord. “Als je aan de beurt bent, mag je praten. Interrumperen is wat lastig, dat doen we dus niet.”

Het mute-knopje bleek in het begin voor wat problemen te zorgen. “Ik hoor piepjes, wie kan die uitzetten”, vroeg Van Helden. “Ik zie dat Frans Schwiebbe nog wat aan heeft staan”, wierp Albert Grooten (D66) zich als hulpvoorzitter op. Het was één van de weinige ‘onvolkomenheden’ met het systeem deze avond.

Het beeldscherm gaf een mooi inkijkje in de huiselijke kring waar alle deelnemers van de vergadering zich bevonden. Wethouder Martin Kraaijestein zat blijkbaar in zijn studeerkamer met een grote boekenkast op de achtergrond. Lambert den Dekker (PCW) was ergens ‘verstopt’ op een zolderkamertje en Sylvia Vink (Weerbaar Waddinxveen) zat op de bank in haar woonkamer. Het fotolijstje achter haar hing behoorlijk scheef. Sommige raadsleden, die ervaren zijn met Zoom, hadden gekozen voor een foto als achtergrond. Zo bevond Raymond Boer (VVD) zich in de polder, terwijl PCW’ers Martijn Kortleven en Jannes Berghout vanuit San Francisco mee vergaderden. Op de achtergrond was de Golden Gate Bridge te zien. Het vergaderen zelf verliep best soepel. Van Helden leidde de vergadering strak.

Opvallend: aan het einde van de vergadering hing het fotolijstje in huize Vink helemaal recht. “Mijn dochter vond het geen gezicht”, aldus Sylvia Vink. “Die heeft ingegrepen.”

Bron: https://www.hartvanwaddinxveen.nl/nieuws/algemeen/20054/vergaderen-in-coronatijd-

Waddinxveen schaft hondenbelasting af

Waddinxveen schaft volgend jaar de hondenbelasting af en verlaagt de onroerende zaakbelasting (ozb) voor bedrijven met 1,5 procent. De andere gemeentelijke belastingen blijven gelijk of worden met het inflatiepercentage verhoogd.

“We zijn financieel gezond”, zegt wethouder Hannie van der Wal-Hortensius (D66) over de meerjarenbegroting 2019-2022 die donderdag is verschenen. “Er zijn in de komende tijd nog wel pittige uitgaven voor het onderwijs en de sport te doen, maar er is voldoende ruimte om die financieel op te vangen en ook het weerstandsvermogen is meer dan voldoende.”

De totale belastingdruk voor de inwoners van Waddinxveen blijkt volgend jaar zelfs lager te zijn dan die in de omliggende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Zuidplas, al zijn de tarieven wel iets hoger dan gemiddeld in ons land.

Om ouders zonder belastingvoordeel tegemoet te komen gaat de gemeente met een nieuwe regeling bijdragen in de kosten van peuteropvang zodat alle kinderen tussen twee jaar en drie maanden en vier jaar een kansrijke start krijgen. Voor dat doel is 30.000 euro vrijgemaakt.

Preventieteam

Van Gouda wordt in 2020 de opvang van vrouwen en dak- en thuislozen en het beschermd wonen overgenomen. Het preventieteam Wadwijzer krijgt jaarlijks 373.000 euro voor meer jeugd- en opvoedondersteuning, het terugdringen van laaggeletterdheid en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. “Geweld hoort nergens thuis”, aldus b en w.

Activiteiten van jongeren die zelf wat willen organiseren worden voortaan uit een apart fonds eenmalig gesubsidieerd. Aan het opsporen van criminele jeugd- en jongerenoverlast wordt meer gedaan. Voor de veiligheid op straat gaat burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis de inzet van flexibel cameratoezicht regelen.

Waddinxveen gaat uit van de bouw van 300 woningen per jaar, vooral in Park Triangel dat uiterlijk in 2028 met 2.700 woningen zal zijn volgebouwd. Daarbij gaat het ook om meer huurwoningen in de sociale- en vrije sector, oplopend naar 30 procent van het totaal. De slaagkans voor jongeren op een huis wordt groter gemaakt.

Onderzoek wordt gedaan naar sloop of nieuwbouw van sporthal ‘de Dreef’. Intussen werkt wethouder Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen) ook aan een betere fiets- en wandelverbinding vanuit Park Triangel naar zowel de sporthal als het Coenecoop College, dat nieuw gaat bouwen, en het winkelhart Gouweplein.

Het bomenbestand wordt uitgebreid om de groene uitstraling van het Gouwedorp te kunnen behouden. Daarbij wordt ook de relatie met waterrecreatie versterkt. Met groen en water zal ook innovatief worden omgegaan voor een minimale wateroverlast of watertekort. Een stresstest maakt daarvan deel uit.

Rompslomp

Met een budget van 25.000 euro wordt gestreefd naar een ondernemersvriendelijk Waddinxveen. “We denken actief mee met het bedrijfsleven en verkennen samen kansen en mogelijkheden”, belooft wethouder Gezina Atzema (VVD). Voorts komen meer mensen aan het werk omdat het aantal uitkeringsgerechtigden in drie jaar tijd wordt gehalveerd.

Voor inwoners en ondernemers wil de gemeente zichtbaarder, laagdrempelig en aanspreekbaar zijn. Iedereen moet ook goed kunnen zien hoe besluiten in het raadhuis tot stand komen, vinden b en w. Voor het meedenken, meepraten en meedoen wordt elk jaar 40.000 euro uitgetrokken.

“Er staan grote veranderingen en ontwikkelingen op stapel”, verwachten b en w. De energietransitie, de zorgtransitie en de komst van de Omgevingswet voor de fysieke leefomgeving zijn daar ingrijpende en veelomvattende voorbeelden van.

“Met onze begroting leggen we daarvoor het fundament in de komende vier jaar”, stelt het college vol trots. “Dit college doet veel meer dan het alleen mogelijk maken van koopzondagen zoals de oppositiepartijen beweren”, vult wethouder Henry ten Zijthoff (PvdA/GroenLinks) aan.

Bron AD: https://www.ad.nl/gouda/waddinxveen-schaft-hondenbelasting-af~abe7fea3/